எழுத்துக்களின் மாநாடு


--> --> -->
தமிழ்
எழுத்துக்கள் உள்ளம் நாடி,
ஓரிடத்தில் கூடி,
நடத்திய மாநாட்டின் தீர்மானத்தின்
தலைப்பு உன் பெயர்,
பொருளடக்கம் உனக்கான கவிதை 

சோப்பு நுரைகளும் சேட்டை செய்கின்றனவாம்

நீ செய்யும் சின்ன சின்ன சேட்டைகள்

சட்டைகளில் ஒட்டிக் கொள்வதை

கவனிக்காமல் சலவைக்கு சென்று விடுகின்றன..

ஆதலால், சலவை செய்யும் பொழுது

சோப்பு நுரைகளும் சேட்டை செய்கின்றனவாம்எழுத்துக்களின் மாநாடு


--> --> -->
தமிழ்
எழுத்துக்கள் உள்ளம் நாடி,
ஓரிடத்தில் கூடி,
நடத்திய மாநாட்டின் தீர்மானத்தின்
தலைப்பு உன் பெயர்,
பொருளடக்கம் உனக்கான கவிதை 

சோப்பு நுரைகளும் சேட்டை செய்கின்றனவாம்

நீ செய்யும் சின்ன சின்ன சேட்டைகள்

சட்டைகளில் ஒட்டிக் கொள்வதை

கவனிக்காமல் சலவைக்கு சென்று விடுகின்றன..

ஆதலால், சலவை செய்யும் பொழுது

சோப்பு நுரைகளும் சேட்டை செய்கின்றனவாம்