பார்க்காத பொழுதுகளில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய்

என் வீட்டறையில் அனைவரும்

பேசிக் கொண்டிருக்கையில்

நீ மட்டும் அமைதியாய்.....

நான் உன்னை பார்க்காத பொழுதுகளில்

பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்னோடு

பார்க்காத பொழுதுகளில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய்

என் வீட்டறையில் அனைவரும்

பேசிக் கொண்டிருக்கையில்

நீ மட்டும் அமைதியாய்.....

நான் உன்னை பார்க்காத பொழுதுகளில்

பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்னோடு