உனக்கு பிடித்த மஞ்சள் ரோசாவிடம் மட்டும்

பூக்கள் பறிப்பதிலே உண்மையிலேயே

விருப்பமில்லை எனக்கு,

உனக்கு பிடித்த மஞ்சள் ரோசாவிடம் மட்டும்

மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன், எப்பொழுதாவது.

என்னை மன்னித்து ஏற்றுக் கொள்கிறது......

செடியில் இருந்து கொடிக்கு இடமாற்றியதற்கு

உனக்கு பிடித்த மஞ்சள் ரோசாவிடம் மட்டும்

பூக்கள் பறிப்பதிலே உண்மையிலேயே

விருப்பமில்லை எனக்கு,

உனக்கு பிடித்த மஞ்சள் ரோசாவிடம் மட்டும்

மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன், எப்பொழுதாவது.

என்னை மன்னித்து ஏற்றுக் கொள்கிறது......

செடியில் இருந்து கொடிக்கு இடமாற்றியதற்கு

1 comment:

sarvan said...

கவிதை அழகு