பேசாப்பொருளை பேச வந்தேன்

என் இதழ்கள்

நீ பேசும்பொழுதுகளில் அமைதியாகி

நீ பேசாப்பொழுதுகளில்......

ஏதோ பேசாப்பொருளை பேச

வந்ததைப் போல ஜெபம் செய்கிறது..

உன் பெயரை

பேசாப்பொருளை பேச வந்தேன்

என் இதழ்கள்

நீ பேசும்பொழுதுகளில் அமைதியாகி

நீ பேசாப்பொழுதுகளில்......

ஏதோ பேசாப்பொருளை பேச

வந்ததைப் போல ஜெபம் செய்கிறது..

உன் பெயரை

No comments: