என் தேவ‌தையின் பிற‌ந்த‌நாள்என் தேவ‌தையின் பிற‌ந்த‌நாள்
தேவையான‌ வாலிப‌ வ‌தையை
த‌ர‌ ஒரு அழ‌கியாய் வ‌ள‌ர‌‌ பிற‌ந்த‌ நாள்........

காதும‌ட‌லோர‌ம் சிகை வீசி,
கைக‌ளிலிலே த‌ன் விர‌ல் பூசி,
பேச‌ எத்த‌னிக்கும் பொழுதுக‌ளிலெல்லாம்
என் இத‌ழ்க‌ளினோர‌ம் முத்த‌ தூசி எடுத்த‌வ‌ளின்
பிற‌ந்த‌நாள்.........

(ம்ம்.........தூய‌ த‌மிழ் பேசி நாட்க‌ள் ப‌ல‌ ஆகிவிட்ட‌ன‌.........)

என் இதழ் முத்த‌தூசி எடுப்ப‌வ‌ள்
குறித்து ஊசி அள‌வு த‌க‌வ‌ல்
கிடைத்தால் சொல்லுங்க‌ள்.......

க‌ழுத்துக்கு பாசிமாலையோடு,
வாழ்த்துச் சொல்ல‌
கையும், இத‌ழுமாய் காத்து கிட‌க்கிறான்
உன் காத‌ல‌ன் என்று.............

என் தேவ‌தையின் பிற‌ந்த‌நாள்என் தேவ‌தையின் பிற‌ந்த‌நாள்
தேவையான‌ வாலிப‌ வ‌தையை
த‌ர‌ ஒரு அழ‌கியாய் வ‌ள‌ர‌‌ பிற‌ந்த‌ நாள்........

காதும‌ட‌லோர‌ம் சிகை வீசி,
கைக‌ளிலிலே த‌ன் விர‌ல் பூசி,
பேச‌ எத்த‌னிக்கும் பொழுதுக‌ளிலெல்லாம்
என் இத‌ழ்க‌ளினோர‌ம் முத்த‌ தூசி எடுத்த‌வ‌ளின்
பிற‌ந்த‌நாள்.........

(ம்ம்.........தூய‌ த‌மிழ் பேசி நாட்க‌ள் ப‌ல‌ ஆகிவிட்ட‌ன‌.........)

என் இதழ் முத்த‌தூசி எடுப்ப‌வ‌ள்
குறித்து ஊசி அள‌வு த‌க‌வ‌ல்
கிடைத்தால் சொல்லுங்க‌ள்.......

க‌ழுத்துக்கு பாசிமாலையோடு,
வாழ்த்துச் சொல்ல‌
கையும், இத‌ழுமாய் காத்து கிட‌க்கிறான்
உன் காத‌ல‌ன் என்று.............

No comments: