இத‌ழ்க‌ளை ஈர‌ப்ப‌டுத்திக் கொள்கிறேன்..

இத‌ழ்க‌ளை ஈர‌ப்ப‌டுத்திக் கொள்கிறேன்..
என்னை நோக்கி நீ வீசும்
காதலால் காய்ந்த‌ சொற்க‌ளை
என் இத‌ழால் ப‌ற்றிக் கொள்ள‌....

இத‌ழ்க‌ளை ஈர‌ப்ப‌டுத்திக் கொள்கிறேன்..

இத‌ழ்க‌ளை ஈர‌ப்ப‌டுத்திக் கொள்கிறேன்..
என்னை நோக்கி நீ வீசும்
காதலால் காய்ந்த‌ சொற்க‌ளை
என் இத‌ழால் ப‌ற்றிக் கொள்ள‌....

No comments: