வித்தை என் உள்ள‌த்தில் விதைத்தாய்


சொல்வித்தை க‌ற்று கொண்டேன்
வில்வித்தை க‌ற்ற‌ உன் புருவ‌ங்க‌ளிட‌மிருந்து
ந‌ல்வித்தை என் உள்ள‌த்தில் விதைத்தாய்...

என்ன‌?

நெல் விதைத்து முத்தை
அறுவ‌டை செய்ய‌ இய‌லாத‌தை போல...
என்னால் நீ த‌ந்த‌ சொல்லை
விதைத்து க‌விதைக‌ளைதான்
அறுவ‌டை செய்ய‌ முடிகிற‌து

வித்தை என் உள்ள‌த்தில் விதைத்தாய்


சொல்வித்தை க‌ற்று கொண்டேன்
வில்வித்தை க‌ற்ற‌ உன் புருவ‌ங்க‌ளிட‌மிருந்து
ந‌ல்வித்தை என் உள்ள‌த்தில் விதைத்தாய்...

என்ன‌?

நெல் விதைத்து முத்தை
அறுவ‌டை செய்ய‌ இய‌லாத‌தை போல...
என்னால் நீ த‌ந்த‌ சொல்லை
விதைத்து க‌விதைக‌ளைதான்
அறுவ‌டை செய்ய‌ முடிகிற‌து

No comments: