அடுத்த அழைப்பு வரையிலான பொழுதுகளை


பிறகு அழைக்கிறேன்?என்று
நீ அவசர அவசரமாய் அழைப்பை
துண்டிக்கும் பொழுதுகளில்
சிதறி விழும் சொற்களை
கண்டுபிடிப்பதிலேயே அடுத்த
அழைப்பு வரையிலான
பொழுதுகளை காத்து கொள்கிறது...

அடுத்த அழைப்பு வரையிலான பொழுதுகளை


பிறகு அழைக்கிறேன்?என்று
நீ அவசர அவசரமாய் அழைப்பை
துண்டிக்கும் பொழுதுகளில்
சிதறி விழும் சொற்களை
கண்டுபிடிப்பதிலேயே அடுத்த
அழைப்பு வரையிலான
பொழுதுகளை காத்து கொள்கிறது...

No comments: