பொழுதுக‌ளில் வெட்க‌ப்ப‌டுவாயோ?


குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் பொழுதுக‌ளில்
வெட்க‌ப்ப‌டுவாயோ?
உன் விர‌ல் த‌ட்டி,
எனை திட்டி அனுப்பிய‌
செய்தியானாலும் வெட்க‌ம் என்
இத‌ழ் தொற்றி ப‌றிக்கிற‌தே...

பொழுதுக‌ளில் வெட்க‌ப்ப‌டுவாயோ?


குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் பொழுதுக‌ளில்
வெட்க‌ப்ப‌டுவாயோ?
உன் விர‌ல் த‌ட்டி,
எனை திட்டி அனுப்பிய‌
செய்தியானாலும் வெட்க‌ம் என்
இத‌ழ் தொற்றி ப‌றிக்கிற‌தே...

No comments: