என் வீட்டிற்கு வழி தெரியவில்லைஎன் வீட்டிற்கு வழி தெரியவில்லை
உன் காலடி தடமெங்கே?
என் கண்ணாடிக்குள் உருவம் தெரியவில்லை
உன் நிழலெங்கே?
என் காதுகளுக்கு குரல் கேட்கவில்லை
உன் அழைப்புகளெங்கே?

என் வீட்டிற்கு வழி தெரியவில்லைஎன் வீட்டிற்கு வழி தெரியவில்லை
உன் காலடி தடமெங்கே?
என் கண்ணாடிக்குள் உருவம் தெரியவில்லை
உன் நிழலெங்கே?
என் காதுகளுக்கு குரல் கேட்கவில்லை
உன் அழைப்புகளெங்கே?

No comments: