நீயே வரைந்து கொள்ளும் நிழல்எல்லோருக்கு சூரியன் வரையும் நிழலை
உனக்கு மட்டும் நீயே வரைந்து கொள்வாயோ?கடலில் குளிக்க செல்லும் முன்
உன் நிழலை கரையிலேயே விட்டுச்செல்
தாகத்தில் உன் நிழலை
கடல் குடித்து விடப்போகிறது

நீயே வரைந்து கொள்ளும் நிழல்எல்லோருக்கு சூரியன் வரையும் நிழலை
உனக்கு மட்டும் நீயே வரைந்து கொள்வாயோ?கடலில் குளிக்க செல்லும் முன்
உன் நிழலை கரையிலேயே விட்டுச்செல்
தாகத்தில் உன் நிழலை
கடல் குடித்து விடப்போகிறது

No comments: