ம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லைம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லை
இந்த நான்கு சொற்களை கொண்டு
உரையாடலின் சுவை கூடிட முடியுமா?
முடியும்..உங்கள் காதலியின் பெற்றோர்
அவளின் அருகே இருக்கும் பொழுது
அவளின் கைப்பேசிக்கு ஒருமுறை
அழைத்து பாருங்கள்

ம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லைம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லை
இந்த நான்கு சொற்களை கொண்டு
உரையாடலின் சுவை கூடிட முடியுமா?
முடியும்..உங்கள் காதலியின் பெற்றோர்
அவளின் அருகே இருக்கும் பொழுது
அவளின் கைப்பேசிக்கு ஒருமுறை
அழைத்து பாருங்கள்