உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறதுபரிசுகளோடு துள்ளி ஓடிவரும்
என் செல்லக்குட்டி நீ, உனையறியாமலேயே
எனை அணைத்துக் கொள்கிறாய்
உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறது

உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறதுபரிசுகளோடு துள்ளி ஓடிவரும்
என் செல்லக்குட்டி நீ, உனையறியாமலேயே
எனை அணைத்துக் கொள்கிறாய்
உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறது

No comments: