என் தலையணை சுவாசிக்கும் காற்று..நீ உன் தலையணைக்குள்
ஒழித்து வைத்திருக்கும் கனவுகள்தான்
என் தலையணை சுவாசிக்கும் காற்று..

என் தலையணை சுவாசிக்கும் காற்று..நீ உன் தலையணைக்குள்
ஒழித்து வைத்திருக்கும் கனவுகள்தான்
என் தலையணை சுவாசிக்கும் காற்று..

No comments: