வெற்றிக்கு அருகில் இதழா? விரலா?ஒருவர் மற்றொருவருக்காக
வைத்திருக்கும் பொருட்களை பார்த்து…
நம் இதழ்கள் ஏளனமாக சிரித்து கொள்கிறது………
வெற்றிக்கு அருகில் இதழா? விரலா?

வெற்றிக்கு அருகில் இதழா? விரலா?ஒருவர் மற்றொருவருக்காக
வைத்திருக்கும் பொருட்களை பார்த்து…
நம் இதழ்கள் ஏளனமாக சிரித்து கொள்கிறது………
வெற்றிக்கு அருகில் இதழா? விரலா?

1 comment:

தமிழ் மதி said...

அண்ணா கவிதைகள் எங்க ?? தளம் ரொம்ப வற்றி காணப்படுகிறது எங்க இருகீங்க?