கிளிகள் கண்ணாடி பார்த்து பேசுமா?கிளிகள் கண்ணாடி பார்த்து பேசுமா?
என்ற சந்தேகம் எனக்கிருந்தது..
நீ ஒப்பனை செய்யும் கண்ணாடிமுன்
நிற்கும் வரை

கிளிகள் கண்ணாடி பார்த்து பேசுமா?கிளிகள் கண்ணாடி பார்த்து பேசுமா?
என்ற சந்தேகம் எனக்கிருந்தது..
நீ ஒப்பனை செய்யும் கண்ணாடிமுன்
நிற்கும் வரை

1 comment:

vimalavidya said...

you print and publish all poems in a book shape regularly..