நான் மடல் எழுதும் பக்கங்களில்எனக்கு முன்னே சில நேரங்களில்
நான் மடல் எழுதும் பக்கங்களில்
உன் பிரிவின் வலியை பதிந்துவிடுகிறது..
மலர்க்காம்பு..........

நான் மடல் எழுதும் பக்கங்களில்எனக்கு முன்னே சில நேரங்களில்
நான் மடல் எழுதும் பக்கங்களில்
உன் பிரிவின் வலியை பதிந்துவிடுகிறது..
மலர்க்காம்பு..........

1 comment:

ஈழவளனின் நோக்கங்கள் said...

உங்களால் மட்டும் எப்படி முடிகிறது, வார்த்தைகளை அழகாக்க