கட்டி கொள்ளும் நினைவுகள்தென்றல் வந்து என்னை தீண்டும்
பொழுதுகளிலெல்லாம்,
சொல்லாமல் கொல்லாமல்(!?)
ஓடிவந்து கட்டிக் கொள்கிறது அவள் நினைவுகள்

கட்டி கொள்ளும் நினைவுகள்தென்றல் வந்து என்னை தீண்டும்
பொழுதுகளிலெல்லாம்,
சொல்லாமல் கொல்லாமல்(!?)
ஓடிவந்து கட்டிக் கொள்கிறது அவள் நினைவுகள்

No comments: