என் கவிதை தாள் காத்து கிடைக்கிறது

நீ கொஞ்ச கொஞ்சமாய் சொல்லும்

சொற்களுக்காக என் கவிதை தாள்

காத்து கிடைக்கிறது

உன் சொற்களின் வருகைக்காகஎன் கவிதை தாள் காத்து கிடைக்கிறது

நீ கொஞ்ச கொஞ்சமாய் சொல்லும்

சொற்களுக்காக என் கவிதை தாள்

காத்து கிடைக்கிறது

உன் சொற்களின் வருகைக்காகNo comments: