கோழியிட்ட முத்திரை

என் வீட்டு கோழிகளுக்கு

நீ கொடுத்த முத்தமோ என்னவோ..

முட்டையில் கோழிகள் பதித்த

முத்திரையை பார்…

==========================

இளநீர் முட்டையாகிப் போனதும்

தென்னை மரத்தின் கீழ் நீ நின்ற குழப்பதினாலோ என்னவோ

பனை தாண்டி தென்னைக்கு வந்துவிட்டாயே

கோழியிட்ட முத்திரை

என் வீட்டு கோழிகளுக்கு

நீ கொடுத்த முத்தமோ என்னவோ..

முட்டையில் கோழிகள் பதித்த

முத்திரையை பார்…

==========================

இளநீர் முட்டையாகிப் போனதும்

தென்னை மரத்தின் கீழ் நீ நின்ற குழப்பதினாலோ என்னவோ

பனை தாண்டி தென்னைக்கு வந்துவிட்டாயே

No comments: