இயற்கை என்ன உனக்கு அத்தனை நெருக்கமா?

செயற்கை அலைபேசிகளை

அனைவரும் பயன்படுத்த...

நீ மட்டும் குருவியை பயன்படுத்துகிறாயே?

இயற்கை என்ன உனக்கு அத்தனை நெருக்கமா?

-------------------------------------------------------------------------

என்னிடம் ரகசியம் கேட்கும் குருவிகள்

அத்தனையும், உன்னிடம் ரகசியங்களை

கொட்டிவிடுவதன் ரகசியம் என்னவோ?


இயற்கை என்ன உனக்கு அத்தனை நெருக்கமா?

செயற்கை அலைபேசிகளை

அனைவரும் பயன்படுத்த...

நீ மட்டும் குருவியை பயன்படுத்துகிறாயே?

இயற்கை என்ன உனக்கு அத்தனை நெருக்கமா?

-------------------------------------------------------------------------

என்னிடம் ரகசியம் கேட்கும் குருவிகள்

அத்தனையும், உன்னிடம் ரகசியங்களை

கொட்டிவிடுவதன் ரகசியம் என்னவோ?


No comments: