உன் தனிமையை சந்திக்க....!

என்னோடு எப்போதுமிருந்த தனிமை,

இப்பொழுதெல்லாம் துணை தேடி

என்னைவிட்டு சென்றுவிடுகிறது...

உன் தனிமையை சந்திக்க....!

உன் தனிமையை சந்திக்க....!

என்னோடு எப்போதுமிருந்த தனிமை,

இப்பொழுதெல்லாம் துணை தேடி

என்னைவிட்டு சென்றுவிடுகிறது...

உன் தனிமையை சந்திக்க....!

No comments: