நீ வர வேண்டும்

-->
--> -->
நீ கற்றுக்கொடுத்த
தமிழில்தான் கவிதை எழுதுகிறேன்.....
பிழை திருத்தவாவது நீ வர வேண்டும்
பிரிந்து சென்ற நீ பரிசளித்த பிரிவோடுதான்
இன்று வரை......நாள் கடத்துகிறேன்....
பிரிவை என்னிடமிருந்து பிரிக்கவாவது நீ வர வேண்டும்
உன் மடிசாய்ந்து
ஒரு நொடியேனும் உறங்கிவிட
இன்றுவரை காத்திருக்கிறது
ஒற்றை கண்ணீர் துளி..என் கண்களில்
அந்த ஒரு துளியை உன்னிடம்
ஒப்படைப்பதற்காகவாவது
நீ வர வேண்டும்
நீ வர வேண்டும்......என வேண்டும்...

நீ வர வேண்டும்

-->
--> -->
நீ கற்றுக்கொடுத்த
தமிழில்தான் கவிதை எழுதுகிறேன்.....
பிழை திருத்தவாவது நீ வர வேண்டும்
பிரிந்து சென்ற நீ பரிசளித்த பிரிவோடுதான்
இன்று வரை......நாள் கடத்துகிறேன்....
பிரிவை என்னிடமிருந்து பிரிக்கவாவது நீ வர வேண்டும்
உன் மடிசாய்ந்து
ஒரு நொடியேனும் உறங்கிவிட
இன்றுவரை காத்திருக்கிறது
ஒற்றை கண்ணீர் துளி..என் கண்களில்
அந்த ஒரு துளியை உன்னிடம்
ஒப்படைப்பதற்காகவாவது
நீ வர வேண்டும்
நீ வர வேண்டும்......என வேண்டும்...