கண்ணடிக்கிறது உன் விழிகள்


இப்படி பேசி,எழுதியே என்னை

ஈர்க்காதே என்று கண்டிக்கிறாய் நீ,

உனக்கு தெரியாமல்......

உன் விழிகள் கண்ணடிக்கிறது என்னை

கண்ணடிக்கிறது உன் விழிகள்


இப்படி பேசி,எழுதியே என்னை

ஈர்க்காதே என்று கண்டிக்கிறாய் நீ,

உனக்கு தெரியாமல்......

உன் விழிகள் கண்ணடிக்கிறது என்னை