சிரிப்பை வீசியா சேட்டை செய்வது

நண்பர்களோடு

நாம் கழிக்கும் பொழுதுகளில்......

நீ செய்யும் சேட்டைகளை

ரசிக்கும் என்னிடம்.........

உன் சிரிப்பை வீசி

சேட்டை செய்கிறது உன் அழகு......

சிரிப்பை வீசியா சேட்டை செய்வது

நண்பர்களோடு

நாம் கழிக்கும் பொழுதுகளில்......

நீ செய்யும் சேட்டைகளை

ரசிக்கும் என்னிடம்.........

உன் சிரிப்பை வீசி

சேட்டை செய்கிறது உன் அழகு......