தேவதைகள் கூடுமிடம்

தேவதைகள் கூடுவதாகச் சொல்லி

கைபிடித்திழுத்து அழைத்துச் சென்றாள்.........

ஒரு முகமறியா தேவதை..........

கை அகற்றி, கைதட்டி சிரித்துவிட்டு வந்தேன்..

அவளுக்கென்ன தெரியும்,

நான் தினமும் உன்

ரகசிய தோட்டத்திற்கு வருவது......

தேவதைகள் கூடுமிடம்

தேவதைகள் கூடுவதாகச் சொல்லி

கைபிடித்திழுத்து அழைத்துச் சென்றாள்.........

ஒரு முகமறியா தேவதை..........

கை அகற்றி, கைதட்டி சிரித்துவிட்டு வந்தேன்..

அவளுக்கென்ன தெரியும்,

நான் தினமும் உன்

ரகசிய தோட்டத்திற்கு வருவது......