என்னிடம் இதுவரை சொன்னதில்லைஉன்னோடு பேச காத்துக்கிடக்கும்
இதழ்கள், என்னிடம் இதுவரை சொன்னதில்லை
உனக்கான ஏக்கத்தை

என்னிடம் இதுவரை சொன்னதில்லைஉன்னோடு பேச காத்துக்கிடக்கும்
இதழ்கள், என்னிடம் இதுவரை சொன்னதில்லை
உனக்கான ஏக்கத்தை