உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறதுபரிசுகளோடு துள்ளி ஓடிவரும்
என் செல்லக்குட்டி நீ, உனையறியாமலேயே
எனை அணைத்துக் கொள்கிறாய்
உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறது

ம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லைம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லை
இந்த நான்கு சொற்களை கொண்டு
உரையாடலின் சுவை கூடிட முடியுமா?
முடியும்..உங்கள் காதலியின் பெற்றோர்
அவளின் அருகே இருக்கும் பொழுது
அவளின் கைப்பேசிக்கு ஒருமுறை
அழைத்து பாருங்கள்

உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறதுபரிசுகளோடு துள்ளி ஓடிவரும்
என் செல்லக்குட்டி நீ, உனையறியாமலேயே
எனை அணைத்துக் கொள்கிறாய்
உயிரற்ற பரிசை, உயிருள்ளது முந்திக் கொள்கிறது

ம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லைம், ம்ஹும், ஆமாம், இல்லை
இந்த நான்கு சொற்களை கொண்டு
உரையாடலின் சுவை கூடிட முடியுமா?
முடியும்..உங்கள் காதலியின் பெற்றோர்
அவளின் அருகே இருக்கும் பொழுது
அவளின் கைப்பேசிக்கு ஒருமுறை
அழைத்து பாருங்கள்