காய்ச்சல் எனக்கா உனக்கா?நம் பொது நண்பர்-மருத்துவர் கிண்டலுக்கு
சொன்னாலும் சொன்னார்..
எனக்கு காதல் காய்ச்சலென்று...
ஒரு மாத்திரை விடாமல்,
“I love you”என்று எழுதி நீட்டுகிறாயே...
காய்ச்சல் எனக்கா உனக்கா?

காய்ச்சல் எனக்கா உனக்கா?நம் பொது நண்பர்-மருத்துவர் கிண்டலுக்கு
சொன்னாலும் சொன்னார்..
எனக்கு காதல் காய்ச்சலென்று...
ஒரு மாத்திரை விடாமல்,
“I love you”என்று எழுதி நீட்டுகிறாயே...
காய்ச்சல் எனக்கா உனக்கா?