உன் கைவிசை மட்டும் போதும்என் வீட்டு மின்விசிறிக்கு…
இனி மின்விசை பயன்படுத்தப்போவதில்லை..
உன் கைவிசை மட்டும் போதும்

உன் கைவிசை மட்டும் போதும்என் வீட்டு மின்விசிறிக்கு…
இனி மின்விசை பயன்படுத்தப்போவதில்லை..
உன் கைவிசை மட்டும் போதும்