என் கைப்பேசி என்னிடம் பேசுவதில்லை..உன்னோடு பேசுவதென்றால்
என் கைப்பேசி அன்று முழுவதும்
என்னிடம் பேசுவதில்லை..
குட்டி தேவதையிடம் பேசப்போகும் திமிர்தான்

என் கைப்பேசி என்னிடம் பேசுவதில்லை..உன்னோடு பேசுவதென்றால்
என் கைப்பேசி அன்று முழுவதும்
என்னிடம் பேசுவதில்லை..
குட்டி தேவதையிடம் பேசப்போகும் திமிர்தான்