மலர் மலர்வதை நிறுத்திவிடாதா?நீ காற்றிலிருந்தே மலர்களை
பறித்துக் கொண்டால்,
செடிகளில் மலர்
மலர்வதை நிறுத்திவிடாதா?

மலர் மலர்வதை நிறுத்திவிடாதா?நீ காற்றிலிருந்தே மலர்களை
பறித்துக் கொண்டால்,
செடிகளில் மலர்
மலர்வதை நிறுத்திவிடாதா?