குடியமர்ந்து கொண்டனவாம் கவிதைகள்......அவள் வசிக்க சென்ற புது வீட்டின் அறையில்....
அவளுக்கு முன்னேயே ஓடி
வந்து குடியமர்ந்து கொண்டனவாம்
கவிதைகள்......

குடியமர்ந்து கொண்டனவாம் கவிதைகள்......அவள் வசிக்க சென்ற புது வீட்டின் அறையில்....
அவளுக்கு முன்னேயே ஓடி
வந்து குடியமர்ந்து கொண்டனவாம்
கவிதைகள்......