அகம்பாவம் பிடித்த காய்ச்சல்...

எனக்கு காய்ச்சல், நான் பாவம்?

என்று நீ கொஞ்சி சொல்லும்

சொல்லில்தான் அகம்பாவம் பிடித்து

உன்னைவிட்டு போக மறுக்கிறது

காய்ச்சல்.

அகம்பாவம் பிடித்த காய்ச்சல்...

எனக்கு காய்ச்சல், நான் பாவம்?

என்று நீ கொஞ்சி சொல்லும்

சொல்லில்தான் அகம்பாவம் பிடித்து

உன்னைவிட்டு போக மறுக்கிறது

காய்ச்சல்.