யாரிடம் பேசினாலும்....எனக்கு மூச்சு முட்டுகிறது

நீ
என்னை விடுத்து,
யாரிடம் பேசினாலும்
எனக்கு மூச்சு முட்டுகிறது.

யாரிடம் பேசினாலும்....எனக்கு மூச்சு முட்டுகிறது

நீ
என்னை விடுத்து,
யாரிடம் பேசினாலும்
எனக்கு மூச்சு முட்டுகிறது.

1 comment:

கயல் said...

"மூச்சு முட்டினாலும்
உன்னால் உயிர் பிரிய முடியாது - அதை
நான் குத்தகை எடுத்து விட்டேன்
வாழும்வரை.......”