ஒரு அப்பு அப்பினால்.........


காதலித்தால் மட்டும் போதாது..
அப்பப்ப தெரிவிக்கணும் என்கிறாள்...
அப்பப்ப தெரிவிக்காததினால்தான்
அப்பப்ப தெரிவிக்கலையேங்கிற உன் தவிப்பை
என்னால்
அப்பப்ப...உணர முடிகிறது என்றேன் நான்..
ஒரு அப்பு அப்பலாம் போலிருக்கிறது என்கிறாள் அவள்...

உன் தலையணையில் முகம் புதைத்தால்உன் தலையணைக்குள் என்ன
கனவுகளையா புதைத்திருக்கிறாய்?
முகம் புதைத்தால் உறக்கம் வருவதில்லை..
கனவுகள் மட்டுமே வருகின்றன.

உன் தலையணையை
சுடுகாட்டில் வாங்கி வந்தாயா?
அத்தனை சுலபமாக அது என்னை தன்னுள்
புதைத்துக் கொள்கிறது.

ஒரு அப்பு அப்பினால்.........


காதலித்தால் மட்டும் போதாது..
அப்பப்ப தெரிவிக்கணும் என்கிறாள்...
அப்பப்ப தெரிவிக்காததினால்தான்
அப்பப்ப தெரிவிக்கலையேங்கிற உன் தவிப்பை
என்னால்
அப்பப்ப...உணர முடிகிறது என்றேன் நான்..
ஒரு அப்பு அப்பலாம் போலிருக்கிறது என்கிறாள் அவள்...

உன் தலையணையில் முகம் புதைத்தால்உன் தலையணைக்குள் என்ன
கனவுகளையா புதைத்திருக்கிறாய்?
முகம் புதைத்தால் உறக்கம் வருவதில்லை..
கனவுகள் மட்டுமே வருகின்றன.

உன் தலையணையை
சுடுகாட்டில் வாங்கி வந்தாயா?
அத்தனை சுலபமாக அது என்னை தன்னுள்
புதைத்துக் கொள்கிறது.