பழி தீர்ப்பது இனிமையானதுபழி தீர்ப்பது எத்தனை இனிமையானது..
முத்தத்திற்கு பதிலாய் முத்தம்

.

பழி தீர்ப்பது இனிமையானதுபழி தீர்ப்பது எத்தனை இனிமையானது..
முத்தத்திற்கு பதிலாய் முத்தம்

.

1 comment:

தோழர் மோகன் said...

மிக அழகாகயிருக்கிறது உங்கள் கவிதையும் நீங்கள் பழி தீர்த்துக் கொள்வதும்...