மோதிட உள்ளம் துடிக்கிறது...

வண்டிகள் மோதிடுமோ?

என்று சாலையை கடக்க தயக்கத்தோடு

காத்திருக்கும் சிறுவன் போல

காத்திருக்கிறேன்......

தேவதை நீ கடந்து செல்லும் போது

மோதிட உள்ளம் துடிக்கிறது...

மோதிட உள்ளம் துடிக்கிறது...

வண்டிகள் மோதிடுமோ?

என்று சாலையை கடக்க தயக்கத்தோடு

காத்திருக்கும் சிறுவன் போல

காத்திருக்கிறேன்......

தேவதை நீ கடந்து செல்லும் போது

மோதிட உள்ளம் துடிக்கிறது...

No comments: