நான் உறங்க வேண்டாமா?

உன் மார் சாய்ந்து உறங்க வேண்டுமென்றாய்...
நான் உறங்க வேண்டாமா?

நான் உறங்க வேண்டாமா?

உன் மார் சாய்ந்து உறங்க வேண்டுமென்றாய்...
நான் உறங்க வேண்டாமா?

No comments: