இதழுக்கு வரம் கிடைத்திருக்கும்

முத்தம் தா என்று இதழ்கள் கேட்க,
கன்னத்திற்கு வரம் கிடைத்தது..

கன்னமே கேட்டிருக்கலாம்,
இதழுக்கு வரம் கிடைத்திருக்கும்

இதழுக்கு வரம் கிடைத்திருக்கும்

முத்தம் தா என்று இதழ்கள் கேட்க,
கன்னத்திற்கு வரம் கிடைத்தது..

கன்னமே கேட்டிருக்கலாம்,
இதழுக்கு வரம் கிடைத்திருக்கும்

No comments: