5 லிட்டர் Wineஎன் வீட்டில் தினமும் 5 லிட்டர்தான் wine தயாரிக்க முடியும்..
பிறகென்ன வெறும் 5 லிட்டரில் நீ குளித்து முடித்தால்

5 லிட்டர் Wineஎன் வீட்டில் தினமும் 5 லிட்டர்தான் wine தயாரிக்க முடியும்..
பிறகென்ன வெறும் 5 லிட்டரில் நீ குளித்து முடித்தால்

No comments: