முத்தங்களை உன் இதழ்கள் பேசட்டும்


என் சொற்களையெல்லாம் நீ திருடிக் கொள்கிறாய்...
நான் எதைத்தான் பேசுவது என்று கோபித்துக் கொள்கிறாய்.
சொற்களை என் இதழ் பேசிக் கொள்ளட்டும்.
முத்தங்களை உன் இதழ்கள் பேசட்டும்

முத்தங்களை உன் இதழ்கள் பேசட்டும்


என் சொற்களையெல்லாம் நீ திருடிக் கொள்கிறாய்...
நான் எதைத்தான் பேசுவது என்று கோபித்துக் கொள்கிறாய்.
சொற்களை என் இதழ் பேசிக் கொள்ளட்டும்.
முத்தங்களை உன் இதழ்கள் பேசட்டும்

No comments: