இதழில் கவிதை எழுதினால்..என்ன பொருள்?கையில் எழுதுகோலை வைத்துக் கொண்டு..
இதழில் கவிதை எழுதினால்..என்ன பொருள்

இதழில் கவிதை எழுதினால்..என்ன பொருள்?கையில் எழுதுகோலை வைத்துக் கொண்டு..
இதழில் கவிதை எழுதினால்..என்ன பொருள்

No comments: