எந்த சொல்லில் அந்த பெருமூச்சை இறக்குவேன்
விரல் வருடி கவிதை
எழுதச் சொல்கிறாய்..

பெருமூச்சுதான் வருகிறது
எந்த சொல்லில் அந்த பெருமூச்சை இறக்குவேன்

எந்த சொல்லில் அந்த பெருமூச்சை இறக்குவேன்
விரல் வருடி கவிதை
எழுதச் சொல்கிறாய்..

பெருமூச்சுதான் வருகிறது
எந்த சொல்லில் அந்த பெருமூச்சை இறக்குவேன்

No comments: