உன் தலையணையும், உன் நினைவுகளும்நீ தனித்து விட்டுச் செல்லும் தருணங்களில்,
உனக்கு முன்பாக வந்து அணைத்துக் கொள்கின்றன..
உன் தலையணையும், உன் நினைவுகளும்

உன் தலையணையும், உன் நினைவுகளும்நீ தனித்து விட்டுச் செல்லும் தருணங்களில்,
உனக்கு முன்பாக வந்து அணைத்துக் கொள்கின்றன..
உன் தலையணையும், உன் நினைவுகளும்

No comments: