சொட்டு சொட்டாய் நனையும் என் உள்ளம்துவட்டாத தலைமுடியில் துண்டை துணைக்கு
அழைத்து வந்து நீ நிற்கும் பொழுது...
சொட்டு சொட்டாய் நனைந்து போகிறது
என் உள்ளம்

சொட்டு சொட்டாய் நனையும் என் உள்ளம்துவட்டாத தலைமுடியில் துண்டை துணைக்கு
அழைத்து வந்து நீ நிற்கும் பொழுது...
சொட்டு சொட்டாய் நனைந்து போகிறது
என் உள்ளம்

No comments: