கோழி முட்டையிட்டு குஞ்சு அடைகாக்கும் விந்தை

கோழி முட்டையிட

குஞ்சு அடைகாக்கும் விந்தை..

காதலில் மட்டுமே உண்டு...


நீ வீசியெறிந்த முட்டை கண்ணை

நான்தானே இன்றுவரை அடைகாக்கிறேன்..

கோழி முட்டையிட்டு குஞ்சு அடைகாக்கும் விந்தை

கோழி முட்டையிட

குஞ்சு அடைகாக்கும் விந்தை..

காதலில் மட்டுமே உண்டு...


நீ வீசியெறிந்த முட்டை கண்ணை

நான்தானே இன்றுவரை அடைகாக்கிறேன்..