மயிரா வரும்........?


உன்னோடு நான் கழிக்க விரும்பும் பொழுதுகளை

பனித்துளிகள் போல் சேகரித்தால்...

யாராவது வந்து சுடும் சூரியன் போல் பிடுங்கி சென்றால்

கோபம் வராமல் மயிரா வரும்

மயிரா வரும்........?


உன்னோடு நான் கழிக்க விரும்பும் பொழுதுகளை

பனித்துளிகள் போல் சேகரித்தால்...

யாராவது வந்து சுடும் சூரியன் போல் பிடுங்கி சென்றால்

கோபம் வராமல் மயிரா வரும்